Hướng dẫn cài đặt Xdebug cho PHP trên Centos

Run below command

Add those line to /etc/php.ini (for Centos 6,7) For 64 bit

For 32 bit