Sử dụng XML với namespace – Sử dụng kết hợp những tài liệu XML với nhau từ nhiều người định nghĩa khác nhau

Mục đích: Chủ đề của bài này giới thiệu về namespace trong XML – một phương pháp để sử dụng XML kết hợp và validation từ nhiều thành phần định nghĩa XML khác nhau trong quá trình giao tiếp để trao đổi và truy xuất […] Read More