Hướng dẫn cài đặt Xdebug cho PHP trên Centos

Run below command

Add those line to /etc/php.ini (for Centos 6,7) For 64 bit

For 32 bit

 

Sử dụng XML với namespace – Sử dụng kết hợp những tài liệu XML với nhau từ nhiều người định nghĩa khác nhau

Mục đích: Chủ đề của bài này giới thiệu về namespace trong XML – một phương pháp để sử dụng XML kết hợp và validation từ nhiều thành phần định nghĩa XML khác nhau trong quá trình giao tiếp để trao đổi và truy xuất […] Read More